Category Archives: Klasa VI

Zadanie domowe na 4 grudnia

Religia

1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w kilku zdaniach. 
2.Wykonaj zadania 1 i 3 s. 132.
3. Z pierwszym dniem Adwentu zacznij wypełniać swój Adwentowy woreczek na dobre uczynki. 
4. Ćwicz śpiew pieśni adwentowych: 
“Pan blisko jest” (kanon z Taize)
‘Archanioł Boży Gabriel”
https://www.youtube.com/watch?v=En22u3Eu44g
5. Powtarzamy Katechizm Szóstoklasisty
W miesiącu listopadzie uczniowie przypominali i utrwalali Warunki Sakramentu Pokuty i Osiem Błogosławieństw (uczniów, którzy jeszcze nie zaliczyli  prosze o nadrobienie zaległości), zaś w grudniu będziemy pracować nad Uczynkami MIłosierdzia Wobec Ciała i Duszy. 
 
Język polski
 
1. Gramatyka – ćwiczenia: 9  i 10 str. 16,  11 i 12 str. 17
2. Powtórz deklinację rzeczownika. W nastepna sobote bedzie kolejna kartkówka (tym razem skupimy się na rozpoznawaniu dopełniacza, celownika i biernika).

3. Przeczytaj “Ania prosi o wywiad” na stronie 50-51 podręcznika. Przeprowadź krótki wywiad (3 pytania) z dorosłym członkiem swojej rodziny (rodzicem, dziadkiem/babcią lub ciocią/wujkiem), pytając go o jego wspomnienia z dzieciństwa (np. o dom rodzinny, szkole, wakacje, różnice między dzieciństwem dziś a wtedy itp.). Zapisz wywiad (pytania i odpowiedzi) w zeszycie lub na kartce (będziemy je czytać w klasie).
 
 
Geografia
 
Napisz angielskie i polskie nazwy krajów europejskich, w których dominującym językiem są języki słowiańskie. Napisz jaka jest liczba ludności, jak nazywamy mieszkańców tych krajów i w jakim języku mówi się w tych krajach.
Przykład: Poland – Polska (38 mln., Polacy, po polsku)

Zadanie domowe na 20 listopada

Religia

1.  Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
2. Wykonaj zadania 2 s.21 oraz zadanie domowe na s. 23. 
3. Naucz się 5 warunków dobrej spowiedzi. 
4. Ćwicz podejmowanie mądrych i dobrych decyzji. 

Język polski 

 1. Przygotuj się do kartkówki z przypadków (nazwy, pytania, identyfikacja przypadku)
 2. Wykonaj ćwiczenia: 8 s.13, 9 s .14, 8 s.15 (Gramatyka).

Historia 

Przypomnij sobie wiadomości z klasy na temat pierwszych dwóch królów elekcyjnych, Henryka Walezego i Stefana Batorego. Napisz trzy do pięciu zdań (w tym minimum jedno złożone) o tym, jak oceniasz działanie zasady wyboru króla przez szlachtę na przykładzie tych dwóch władców. Czy była ona korzystna dla Polski? Jakie były związane z nią ryzyka? Jakich mechanizmów mogłaby spróbować użyć szlachta, żeby zabezpieczyć siebie i kraj przed ryzykiem niekorzystnego wyboru króla? 

Geografia

Napisz angielskie i polskie nazwy krajów europejskich, w których dominującym językiem są języki romańskie. Napisz jaka jest liczba ludności, jak nazywamy mieszkańców tych krajów i w jakim języku mówi się w tych krajach.
Przykład: Poland – Polska (38 mln., Polacy, po polsku)

 

ZADANIE DOMOWE NA 13 LISTOPADA

Religia

1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
2. Naucz się Ośmiu Błogosławieństw (https://www.youtube.com/watch?v=vztEeDK0Its) i 5 warunków dobrej spowiedzi (terminy w katechizmie). 

Język polski 

 1. Ćwicz nazwy przypadków https://www.youtube.com/watch?v=ADKQ9jwslEc
 2. Wykonaj ćwiczenia: 4 s.9, 6 s .11, 7 s.12 (Gramatyka).
 3. Powtórz czytankę “Drzewo miłości” na str. 45 w podręczniku.

Historia 

 1. Powtórz wiadomości o szlachcie (https://www.youtube.com/watch?v=inbBp8KSr_Q) 
 2. Przygotuj się do obchodów Święta Niepodległości i wykonaj misję: https://niepodlegla.men.gov.pl/niepodlegla/mission10/

W sobotę przychodzimy do szkoły ubrani w barwy biało-czerwone. 

Geografia

 1. Wypisz w zeszycie lub na kartce angielskie i polskie nazwy czterech największych mórz i dwóch oceanów oblewających Europę.
 2. Napisz angielskie i polskie nazwy pięciu krajów nordyckich. Napisz jaka jest liczba ludności i w jakim języku mówi się w tych krajach.
  Przykład: Poland – Polska (38 mln., po polsku)

 

Zadanie domowe na 6 listopada

Religia

1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
2.
Posłuchaj i spróbuj nauczyć się śpiewać piosenkę pt. “Osiem błogosławieństw” (https://www.youtube.com/watch?v=vztEeDK0Its)

Język polski

Naucz się czytać czytankę “Drzewo miłości” na str. 45 w podręczniku. Przeczytaj materiał na stronie 47 i pisemnie odpowiedz w zeszycie na pytania 1 i 2.

Historia

1. Demokracja szlachecka, w której szlachta (ok. 10% społeczeństwa) wybierała króla i miała wpływ na uchwalane prawa, finanse i politykę zagraniczną państwa, wyróżniała Rzeczpospolitą Obojga Narodów na tle innych monarchii europejskich (przypomnij sobie wiadomości w podręczniku na str. 30-35). Wyobraź sobie, że jesteś polskim szlachcicem z początku XVII wieku i rozmawiasz na temat ustroju politycznego Rzeczypospolitej ze szlachcicem z innego kraju europejskiego. Napisz jedno zdanie na temat tego, jakie są pozytywne strony/ korzyści demokracji szlacheckiej, i jedno zdanie na temat jej negatywnych stron/ zagrożeń.
2. Co świętujemy 11 listopada w Polsce? Napisz minimum jedno zdanie o tym, jakie wydarzenie upamiętnia to święto.

Geografia

Wypisz nazwy siedmiu krajów europejskich o większej liczbie ludności niż Polska, notując obok nazwy państwa liczbę jego mieszkańców (zaczynając od największego i kończąc na Polsce).

Przygotowanie do wirtualnego apelu na 11 listopada

Naucz się śpiewać pierwszą zwrotkę “Roty” (https://www.polskatradycja.pl/piesni/patriotyczne/rota.html).

Zadanie domowe na 30 października

Religia

 1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
 2. Wybierz postać świętego z listy, poszukaj informacji na jego temat. Przygotuj  o wybranym świętym krótką notatkę w zeszycie (do 5 zdań).

Święci do wyboru:

 • Carl Acutisa
 • Stanisław Kostka
 • Faustyna Kowalska
 • Maksymilian Kolbe
 • Rafał Kalinowski

Język polski

Na lekcji czytaliśmy “Tak bardzo pragnąłem…” według noweli Henryka Sienkiewicza Janko Muzykant (podręcznik, str. 28). Napisz krótkie wypracowanie (3-5 zdań, w tym przynajmniej jedno złożone) na jeden z następujących tematów:

 1. Janko Muzykant to przykład literatury polskiej okresu pozytywizmu. Pisarze pozytywistyczni głosili idee pracy organicznej i “pracy u podstaw” (społeczeństwo w ich założeniu funkcjonuje jak organizm, który jest zdrowy, gdy wszystkie jego narządy – części składowe – są zdrowe; należało więc działać na rzecz najbardziej zaniedbanych warstw społecznych i dbać o ich rozwój i edukację). Opisz, w jaki sposób Janko Muzykant wplata się w nurt literatury pozytywizmu. Co piętnuje w swojej noweli Sienkiewicz? Jak myślisz, jakie odczucia i reakcje chce wywołać w czytelnikach?
 2. “Janko Muzykant” funkcjonuje w dzisiejszej polszczyźnie jako określenie zmarnowanego młodego talentu, który nie miał okazji się rozwinąć ze względu na swoje pochodzenie społeczne. Czy według Ciebie sytuacja uzdolnionych dzieci w XXI wieku różni się od tej opisywanej przez Sienkiewicza w Janku Muzykancie? Co się zmieniło od XIX wieku? A co nadal jest podobne?    

Uwaga: zdania złożone składają się z minimum dwóch zdań połączonych spójnikami:

 • Łączne: …i…/ … oraz…/ …jak również…
 • Rozłączne (wykluczają się nawzajem): albo…/lub…
 • Zależność w czasie: zanim…/ najpierw… a potem…/po tym gdy…
 • Zależność przyczynowo-skutkowa: ponieważ… / dlatego że…/ ze względu na…/ więc…
 • Porównanie – kontrast: ale…/…a za to…/ w przeciwieństwie do…/  chociaż…, to… 
 • Porównanie – podobieństwo: tak jak…/ podobnie do…

Historia

Przeczytaj wydruki z atlasu geograficznego otrzymane w klasie (reformacja w Europie i Polsce, religijny podział Europy, gospodarka Europy w XVI w. i ku Rzeczypospolitej Obojga Narodów), a także przejrzyj podręcznik do historii (str. 24 na temat tolerancji religijnej w renesansowej Polsce; str. 30-35, rozdział o demokracji szlacheckiej). Odpowiedz krótko na następujące pytania (może być po jednym zdaniu, ale podaj w nim przynajmniej jeden fakt/przykład na poparcie Twojego argumentu):

  1. Czym różniła się Polska pod panowaniem ostatnich Jagiellonów, a następnie Rzeczpospolita Obojga Narodów, od większości państw europejskich XVI wieku pod względem stosunków religijnych?  
  2. Co wyróżniało Rzeczpospolita Obojga Narodów od wszystkich ówczesnych państw europejskich pod względem ustroju politycznego?
  3. Czym zaczęła się różnić gospodarka Polski od gospodarki Europy Zachodniej w XVI wieku?

Geografia –  zadanie dodatkowe dla odważnych

Wypisz po angielsku nazwy znanych Ci państw europejskich (jest ich sporo, bo 44!). Obok napisz ich polskie nazwy. Podkreśl nazwy (7) państw o większej liczbie ludności niż Polska (ok. 38 mln.). Czy wiesz, że w Europie jest też pięć miniaturowych państw z liczbą ludności poniżej 100 tys.? Jeśli znasz ich nazwy, zaznacz je gwiazdką.

Zadanie domowe na 23 października

Religia

1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
2.
Wykonaj ćw. 1 s. 8 w książce.

Język polski/historia

Przeczytaj informacje o renesansie i reformacji (“Humaniści i reformatorzy”) oraz o wielkich odkryciach geograficznych (“Europa odkrywa świat”) z atlasu historycznego do szkół podstawowych (uczniowie dostali wydruki w klasie). Napisz krótkie wypracowanie na jeden z poniższych tematów (minimum pięć zdań, w tym dwa złożone):

 1. Wynalazek druku przez Jana Gutenberga zrewolucjonizował dostęp do informacji w XV-wiecznej Europie – umożliwił szybszą i tańszą produkcję książek, ulotek i pamfletów. Doprowadził do rozpowszechnienie się idei renesansu, przyczynił się do sukcesu reformacji, wsparł rozwój nowożytnych języków europejskich (w tym polskiego) oraz postęp edukacji. Porównaj skutki upowszechnienia się druku na początku epoki nowożytnej do skutków wynalezienia nowych form komunikacji pod koniec XX i na początku XXI wieku: telefonii komórkowej, Internetu, albo mediów społecznościowych (Facebooka, Instagrama, Twittera itp.). Do jakich zmian doprowadziło rozpowszechnienie Internetu/ telefonii komórkowej/ mediów społecznościowych? W czym rewolucja internetowa/ komórkowa/ mediów społecznościowych podobna jest do wynalezienia druku? Czym się różni? 
 2. Odkrycia geograficzne XV i XVI wieku otwarły Europę na świat. Dzięki wynalezieniu i rozpowszechnieniu nowych typów okrętów (karaweli), narzędzi nawigacyjnych (kompasu i sekstansu) oraz postępowi kartografii, Europejczycy odkryli nowe lądy i opłynęli Ziemię dookoła; rozwinął się handel, zaczęła się epoka europejskich podbojów i kolonizacji. Co w naszych czasach jest odpowiednikiem XV-wiecznych wielkich odkryć geograficznych? Jakie są obecnie granice poznania? Jakie podobieństwa dostrzegasz między epoką wielkich odkryć geograficznych na początku ery nowożytnej a obecnym postępem wiedzy ludzkiej? Jakie różnice?

Uwaga: zdania złożone składają się z minimum dwóch zdań połączonych spójnikami:

 • Równorzędnie złożone: …i…/ … oraz…
 • Zależność w czasie: zanim…/ najpierw… a potem…/po tym gdy…
 • Zależność przyczynowo-skutkowa: ponieważ… / dlatego że…/ ze względu na…
 • Porównanie – kontrast: ale…/…a za to…/ w przeciwieństwie do…/  chociaż…, to…/ 
 • Porównanie – podobieństwo: tak jak…/ podobnie do…/ 

Historia

Przejrzyj tabelkę z informacjami na temat epoki Polski Piastów i Jagiellonów. Napisz 3-5 zdań na jeden z tematów w tabelce, porównując Polskę Piastów i Jagiellonów. Pamiętaj o tym, jakich wyrażeń możesz użyć do opisania podobieństw i kontrastów:
– opisując podobieństwa: zarówno… jak/ podobnie do/ i…i/ w obu epokach (“Zarówno Polska Piastów jak i Polska Jagiellonów były…”, “Podobnie do Polski Piastów…, w Polsce Jagiellonów…”, itp.)
– opisując kontrasty: podczas gdy/ natomiast/ chociaż/ w przeciwieństwie do/ a (“Podczas gdy Polska Piastów…, Polska Jagiellonów…”, “W Polsce Piastów…, natomiast w Polsce Jagiellonów…”, “W przeciwieństwie do Polski Piastów, w której…, w Polsce Jagiellonów…” itp.)

Tematy opracują (będziemy czytać wypracowania w klasie w ramach podsumowania tematyki Polski Piastów i Jagiellonów):

 • Terytorium: Szymon
 • Okres panowania: Alex
 • Ustrój polityczny: Piotr
 • Ludność: Nataniel
 • Sytuacja geopolityczna: (patrz przykład pod tabelką)
 • Gospodarka: Gabriel
 • Kultura i nauka: Amelia

Zadanie domowe na 16 października

Proszę rodziców o sprawdzenie, że dzieci mają uzupełnione zadania domowe z poprzedniego tygodnia (link to zadania domowego i materiałów rozdanych w klasie znajduje się tutaj; proszę też o sprawdzenie z dzieckiem, czy oddało wypracowanie “Moje wakacje”).

Religia

 1. Zadanie domowe na s.127
 2. Przeczytaj wybrany fragment Pisma Świętego, zilustruj go i opisz w 3 zdaniach. 

Język polski

 1. Przynieś odrobione zadanie domowe na 9 października. Będziemy pracować w klasie nad pisownią trudnych dźwięków polskich.
 2. Przejrzyj wydruk otrzymany w klasie na temat tworzenia czasów czasownika w języku polskim. Jakie czasowniki dokonane możesz utworzyć od następujących czasowników niedokonanych? 

Przykład
Czasownik niedokonany: gotować 
Czasownik dokonany: ugotować, przegotować, zagotować, przygotować, zgotować

Zadanie:

 • Czasownik niedokonany: czytać
  Czasownik dokonany: 
 • Czasownik niedokonany: pisać
  Czasownik dokonany: 
 • Czasownik niedokonany: jechać
  Czasownik dokonany: 
 • Czasownik niedokonany: jeść
  Czasownik dokonany: 

Historia

Wypełnij minimum pięć z siedmiu kategorii w poniższej tabelce i podsumuj, co wiesz na temat epoki Polski Piastów i Jagiellonów (tabelkę można wydrukować lub zrobić kopię w Google Docs/ściągnąć w Wordzie, gdyby uczniowie woleli ją wypełnić elektronicznie). Wypełnioną tabelkę przynieś do klasy (będziemy z niej korzystać na zajęciach).

Możesz korzystać z notatek z poprzednich lekcji, podręcznika oraz materiałów z atlasu historycznego dla szkół podstawowych na temat Polski Piastów i Jagiellonów.

PRACA DOMOWA NA 9 PAŹDZIERNIKA

Religia
1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
2. Wykonaj zadanie 1 w Katechezie o Różańcu. 

Język polski
1. Napisz w zeszycie przykłady wyrazów z (po jednym przykładzie każdego dźwięku):
– dźwiękami c-ć-cz
– dźwiękami s-ś-sz
– dźwiękami z-ź-ż/rz
– dźwiękami dz-dź-dż
– dźwiękami ą i ę
– dźwiękiem ł
– dźwiękiem j
– dźwiękami c i k
Nota do rodziców: uczniowie powinni sami spróbować znaleźć przykłady słów – ale warto je z nimi przejrzeć, bo te dźwięki i litery sprawiają trudności wielu polonijnym uczniom.   

2. Zastanów się, jaka jest różnica znaczeniowa między następującymi parami czasowników (verbs):
– robiłem/ zrobiłem
– robię/ zrobię
– będę robić (lub będę robił)/ zrobię

Wybierz inny czasownik i utwórz podobne trzy pary wyrazów, a następnie ułóż z nimi proste zdania.
(Przykład pierwszej pary: Robiłem śniadanie całe rano./ Zrobiłem śniadanie i je zjadłem.)

3. Przeczytaj wiersz Tadeusza Różewicza “Przepaść” w podręczniku na str.27.

4. Paru uczniów nie oddało jeszcze oryginalnej wersji wypracowania na temat wakacji; proszę o przesłanie jej emailem lub przyniesienie na kolejne zajęcia. Proszę o oddanie wersji “niepoprawionej”, pisanej przez ucznia bez pomocy rodziców lub Internetu (patrz załącznik – Moje wakacje).

Historia
1. W niedzielę odbyła się doroczna Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. Napisz w zeszycie trzy zdania na temat Pułaskiego: w pierwszym odpowiedz na pytanie kim był Kazimierz Pułaski; w kolejnych dwóch wymień minimum dwa fakty dotyczące Pułaskiego. Informacje o Kazimierzu Pułaskim znajdziesz m.in. w podręczniku historii na str. 86-88.

2. W klasie omawialiśmy najważniejsze wydarzenia z epoki Polski Piastów i Jagiellonów. Napisz w zeszycie 2-3 zdań porównując (i kontrastując) te dwie epoki historii Polski (minimum jedno podobieństwo i jeden kontrast). Użyj wyrażeń takich jak:
– opisując kontrasty: podczas gdy, natomiast, chociaż, w przeciwieństwie do, (“Podczas gdy Polska Piastów…, Polska Jagiellonów…”, “W Polsce Piastów…, natomiast w Polsce Jagiellonów…”, “W przeciwieństwie do Polski Piastów, w której…, w Polsce Jagiellonów…” itp.)
– opisując podobieństwa: zarówno… jak, podobnie do, i…i, w obu epokach (“Zarówno Polska Piastów jak i Polska Jagiellonów były…”, “Podobnie do Polski Piastów…, w Polsce Jagiellonów…”, itp.)
Możesz porównać aspekty takie jak: terytorium, położenie geograficzne, ustrój polityczny, władcy, religia(e), język(i), kultura, rozwój gospodarczy (niektóre z nich omawialiśmy na lekcji).

PRACA DOMOWA NA 2 PAŹDZIERNIKA

Religia

1. Zapamiętaj 3 wybrane skróty ksiąg biblijnych.
2. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach. 
3. Przynieś na zajęcia Pismo Święte. 
 
Język polski
 
Powtórz z rodzicami dwuznaki w polskim alfabecie (ch, cz, dz, dż, dź, rz, sz), litery specjalne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) oraz “fałszywych przyjaciół” – litery zapisujące różne dźwięki w języku polskim i angielskim (c, j, w).

Naucz się czytać “Wspomnienie jednego popołudnia” w podręczniku na str.10 (będziemy ją wspólnie czytać i omawiać w klasie).

Uczniowie, którzy nie oddali jeszcze oryginalnej wersji swojego wypracowania na temat wakacji, powinni przesłać ją emailem lub przynieść na kolejne zajęcia. Proszę o oddanie wersji “niepoprawionej”, pisanej przez ucznia bez pomocy rodziców lub Internetu (patrz załącznik – Moje wakacje).

Historia

Przypomnij sobie podstawowe fakty z historii Polski pierwszych Jagiellonów – do końca panowania Kazimierza Jagiellończyka (możesz porozmawiać na ten temat z rodzicami). 

Przygotuj trzy pytania do klasowej gry “Historyczne Jeopardy” na temat Polski Jagiellonów.
Zakres wiedzy powinien być na poziomie V klasy. Każdy uczeń prowadzi swoją część gry (zada swoje pytania kolegom z klasy) w następną sobotę.
Przykład:
“Zmarł w 1370 roku, nie pozostawiając po sobie następcy tronu. Był ostatnim królem z dynastii Piastów.”
– Kim był Kazimierz Wielki?

Geografia

Wypełnij mapkę z nazwami państw sąsiadujących z Polską. (dla super wytrwałych: wypełnij tabelkę z nazwami narodowości i mieszkańców miast – zapamiętaj, że w języku polskim nazwy narodowości piszemy z dużej, a mieszkańców miast z małej litery)

 

Praca domowa na 25 września

Język polski
Opisz swoje wakacje w 5-10 zdaniach. Przynajmniej dwa z nich powinny być zdaniami złożonymi.
Ważne: Pierwszą wersję wypracowania napisz sam, bez pomocy z zewnątrz (rodziców lub Internetu). Na kolejne zajęcia przynieś swoją oryginalną wersję oraz – jeśli ją poprawiałeś – wersję ostateczną (patrz załącznik – Moje wakacje).

Przeczytaj w domu czytankę “Niezapomniana lekcja” na str. 7-8 podręcznika (będziemy ją czytać na głos i omawiać w klasie w przyszłą sobotę). Co sądzisz o pomyśle pani Donny?

Historia

Przypomnij sobie podstawowe fakty z historii Polski Piastów (możesz porozmawiać na ten temat z rodzicami). 

Przygotuj trzy pytania do klasowej gry “Historyczne Jeopardy” na temat Polski Piastów.
Zakres wiedzy powinien być na poziomie VI klasy (rzeczy, o których uczniowie uczyli się w poprzednich klasach szkoły podstawowej). Każdy uczeń prowadzi swoją część gry (zada swoje pytania kolegom z klasy) w następną sobotę.
Przykład:
“Zmarł w 1370 roku, nie pozostawiając po sobie następcy tronu. Był ostatnim królem z dynastii Piastów.”
– Kim był Kazimierz Wielki?