Rejestracja Ucznia

Rejestracja ucznia na rok 2021-2022

Imię i Nazwisko
Data Urodzenia Ucznia (mm/dd/yyyy)
Miejsce Urodzenia Ucznia
Imiona Rodziców
Adres
Telefon
E-mail
Ostatnia klasa, do której dziecko uczęszczało w polskiej szkole
Klasa, do której dziecko uczęszcza w szkole amerykańskiej
Dodatkowe informacje o dziecku

* Wysłanie powyższego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
1)  Wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku dziecka objętego zgłoszeniem, utrwalonego na zdjęciach wykonanych przy okazji uroczystości szkolnych lub obrazujących codzienne życie szkoły.  Publikacja zdjęć będzie odbywać się w internecie, w szczególności na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych szkoły (Facebook). Ewentualny brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku czy publikację zdjęć należy indywidualnie zgłosić dyrektorowi szkoły.
2)  Przyjęciem przez rodzica lub opiekuna prawnego do wiadomości, że rodzic lub opiekun prawny (o ile nie jest nauczycielem bądź członkiem Komitetu Rodzicielskiego) powinien wziąć udział w roku szkolnym w co najmniej dwóch dyżurach podczas odbywania się zajęć w placówce szkolnej.

91 Pulaski Street | Newark, NJ 07105 | 908-956-4914