Religia Klasa II – zadanie domowe na 7 października

Katechizm str. 7 – 9.

Jak wygląda Chrzest:
Kapłan: O co prosicie kościół święty dla waszego dziecka?”.
Rodzice odpowiadają: „O chrzest”.
K: „Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?”, „O co prosicie
Kościół Święty?”, „Czy jesteście
świadomi obowiązków…
Rodzice odpowiadają: „Jesteśmy świadomi”.
K: „A wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom
tego dziecka w wypełnianiu
obowiązku?”.
6. „Jesteśmy gotowi”.
Kapłan czyni znak krzyża na czole dziecka a potem rodzice i chrzestni.
Kapłan: zadaje następujące pytania:
K: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby zło was
nie opanowało?
R: Wyrzekamy się.
K: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
R: Wyrzekamy się.
K: Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
R: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa?
R: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Ducha Świętego?
R: Wierzymy.
Kapłan mówi: „Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara kościoła, której
wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panu naszym”
R: Amen.
K: N (imię dziecka) ja ciebie chrzczę w Imię Ojca, i Syna i Ducha
Świętego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Kapłan namaszcza czoło dziecka Krzyżmem Świętym. Następnie dziecko
otrzymuje białą szatę podaną przez Matkę Chrzestną
Ojciec chrzestny zapala świecę od paschału

Przedmioty używane przy Chrzcie Świętym:

1. Woda święcona (nawiązanie do Chrztu Pana Jezusa w rzece Jordan
2. Krzyżmo Święte mieszanina oliwy z oliwek i balsamu, która ma moc
oczyszczającą, ale i również jest swego rodzaju potwierdzeniem
naznaczenia przez samego Boga
3. Biała szata dla dziecka – biały to kolor niewinności i cnoty
wolnej od grzechu szatana i pierworodnego
4. Świeca chrzcielna – jest ona zapalana na znak, że ochrzczony stał
się dzieckiem światłości.

Słowa do zapamiętania:
Chrzest Święty – sacrament, przez który stajemy się dziećmi Bożymi.
Pan Bóg – to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi.
Osoby Boskie: Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Grzech pierworodny – to grzech, który popełnili pierwsi ludzie: Adam i
Ewa.
Grzech – nieposłuszeństwo Panu Bogu, świadome i dobrowolne przekroczenie
przykazań Bożych.
Matka Boża – Maryja – była wolna od grzechu pierworodnego.