Praca domowa 10/12/2022

PRACA DOMOWA 10/12/2022

1.GEOGRAFIA:
-przeczytać temat z geografii: „Przeszłość geologiczna obszaru Polski”, str. 19,
-zapoznać się z wydarzeniami geologicznymi, w poszczególnych erach (tabela), str.: 20-21,
-przygotować się do odpowiedzi ustnej, z prezentacją przy mapie, o wydarzeniach, w wymienionych okresach (tabela, str.:20-21), według poniższego wykazu:

AMELIA – czwartorzęd (plejstocen, holocen), w erze kenozoicznej,
GABRIEL -trzeciorzęd, w erze kenozoicznej,
NATANIEL -kreda, jura, trias, w erze mezozoicznej,
PIOTR -perm, karbon, w erze paleozoicznej,
SIMON -dewon, sylur, ordowik, kambr, w erze paleozoicznej i era prekambryjska (archaiczna, proterozoiczna).

-obejrzeć film: „7 klasa-Przeszłość geologiczna Polski” (link w załączeniu).
https://www.youtube.com/watch?v=euDdUvjcGsk

2.JĘZYK POLSKI –„Piszemy życzenia”.
-wykonać ćwiczenia; 1-7/str.: 63-65,
-napisać życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia (do odczytania na lekcji). Wybrać osobę lub grupę osób, do których kierujemy życzenia.

3.”Warto czytać”- lektury

-zapraszam do czytania wypożyczonych książek, nie mniej niż 2 razy w tygodniu, po 20 minut.
-DLA CHĘTNYCH !- w załączeniu przesyłam druk-“metryczkę książki”, do wypełnienia. Proszę o przyniesienie tej metryczki na następne zajęcia, aby wziąć udział w losowaniu nagród.