Zadanie domowe na 7 maja – klasa VI

Religia
Przeczytaj fragment Pisma Świętego z Księgi Wyjścia na s. 76 w podręczniku.
Wykonaj zadanie domowe na s. 78 (narysuj komiks)

Język polski
Dla nieobecnych: upewnij się, że zrobiłeś zadania domowe na poprzednie zajęcia. W podręczniku do gramatyki przeczytaj i zrób zadania z lekcji 12, str. 104-110.

Dla wszystkich:
1. Ortografia: ćwiczenia na str. 103, 112-113 i 123-124 (pisownia wyrazów z “rz” i “ż” – na lekcji będziecie je powtarzać i zrobimy kartkówkę!)
2. Gramatyka: lekcja 14, ćwiczenia 1-4 na str. 114-117.

Historia
Dla nieobecnych: przeczytaj lekcję 9 w podręczniku z historii, str. 93-99.
Dla wszystkich:  
Na podstawie lekcji 9 w podręczniku (a dla chętnych również materiałów dodatkowych), opisz w 1-2 zdaniach w każdym z poniższych punktów, jakie zmiany wprowadziła Konstytucja 3 Maja w:
a) Ustroju politycznym Rzeczypospolitej (z jakiej monarchii na jaką)
b) Organizacji i podziale władzy w państwie (jakie były organy i zakres ich władzy przed i po konstytucji) 
c) Sposobie podejmowania decyzji przez władzę ustawodawczą (Sejm i Senat)
d) Prawach poszczególnych grup społecznych (np. szlachty, mieszczaństwa, chłopów)
Jak uważasz, który ustrój był lepszy – demokracji szlacheckiej z połowy XVIII w. czy po Konstytucji 3 Maja? Dlaczego tak myślisz?