Zadanie domowe na 6 listopada

Religia

1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
2.
Posłuchaj i spróbuj nauczyć się śpiewać piosenkę pt. “Osiem błogosławieństw” (https://www.youtube.com/watch?v=vztEeDK0Its)

Język polski

Naucz się czytać czytankę “Drzewo miłości” na str. 45 w podręczniku. Przeczytaj materiał na stronie 47 i pisemnie odpowiedz w zeszycie na pytania 1 i 2.

Historia

1. Demokracja szlachecka, w której szlachta (ok. 10% społeczeństwa) wybierała króla i miała wpływ na uchwalane prawa, finanse i politykę zagraniczną państwa, wyróżniała Rzeczpospolitą Obojga Narodów na tle innych monarchii europejskich (przypomnij sobie wiadomości w podręczniku na str. 30-35). Wyobraź sobie, że jesteś polskim szlachcicem z początku XVII wieku i rozmawiasz na temat ustroju politycznego Rzeczypospolitej ze szlachcicem z innego kraju europejskiego. Napisz jedno zdanie na temat tego, jakie są pozytywne strony/ korzyści demokracji szlacheckiej, i jedno zdanie na temat jej negatywnych stron/ zagrożeń.
2. Co świętujemy 11 listopada w Polsce? Napisz minimum jedno zdanie o tym, jakie wydarzenie upamiętnia to święto.

Geografia

Wypisz nazwy siedmiu krajów europejskich o większej liczbie ludności niż Polska, notując obok nazwy państwa liczbę jego mieszkańców (zaczynając od największego i kończąc na Polsce).

Przygotowanie do wirtualnego apelu na 11 listopada

Naucz się śpiewać pierwszą zwrotkę “Roty” (https://www.polskatradycja.pl/piesni/patriotyczne/rota.html).