Zadanie domowe na 30 października

Religia

 1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
 2. Wybierz postać świętego z listy, poszukaj informacji na jego temat. Przygotuj  o wybranym świętym krótką notatkę w zeszycie (do 5 zdań).

Święci do wyboru:

 • Carl Acutisa
 • Stanisław Kostka
 • Faustyna Kowalska
 • Maksymilian Kolbe
 • Rafał Kalinowski

Język polski

Na lekcji czytaliśmy “Tak bardzo pragnąłem…” według noweli Henryka Sienkiewicza Janko Muzykant (podręcznik, str. 28). Napisz krótkie wypracowanie (3-5 zdań, w tym przynajmniej jedno złożone) na jeden z następujących tematów:

 1. Janko Muzykant to przykład literatury polskiej okresu pozytywizmu. Pisarze pozytywistyczni głosili idee pracy organicznej i “pracy u podstaw” (społeczeństwo w ich założeniu funkcjonuje jak organizm, który jest zdrowy, gdy wszystkie jego narządy – części składowe – są zdrowe; należało więc działać na rzecz najbardziej zaniedbanych warstw społecznych i dbać o ich rozwój i edukację). Opisz, w jaki sposób Janko Muzykant wplata się w nurt literatury pozytywizmu. Co piętnuje w swojej noweli Sienkiewicz? Jak myślisz, jakie odczucia i reakcje chce wywołać w czytelnikach?
 2. “Janko Muzykant” funkcjonuje w dzisiejszej polszczyźnie jako określenie zmarnowanego młodego talentu, który nie miał okazji się rozwinąć ze względu na swoje pochodzenie społeczne. Czy według Ciebie sytuacja uzdolnionych dzieci w XXI wieku różni się od tej opisywanej przez Sienkiewicza w Janku Muzykancie? Co się zmieniło od XIX wieku? A co nadal jest podobne?    

Uwaga: zdania złożone składają się z minimum dwóch zdań połączonych spójnikami:

 • Łączne: …i…/ … oraz…/ …jak również…
 • Rozłączne (wykluczają się nawzajem): albo…/lub…
 • Zależność w czasie: zanim…/ najpierw… a potem…/po tym gdy…
 • Zależność przyczynowo-skutkowa: ponieważ… / dlatego że…/ ze względu na…/ więc…
 • Porównanie – kontrast: ale…/…a za to…/ w przeciwieństwie do…/  chociaż…, to… 
 • Porównanie – podobieństwo: tak jak…/ podobnie do…

Historia

Przeczytaj wydruki z atlasu geograficznego otrzymane w klasie (reformacja w Europie i Polsce, religijny podział Europy, gospodarka Europy w XVI w. i ku Rzeczypospolitej Obojga Narodów), a także przejrzyj podręcznik do historii (str. 24 na temat tolerancji religijnej w renesansowej Polsce; str. 30-35, rozdział o demokracji szlacheckiej). Odpowiedz krótko na następujące pytania (może być po jednym zdaniu, ale podaj w nim przynajmniej jeden fakt/przykład na poparcie Twojego argumentu):

  1. Czym różniła się Polska pod panowaniem ostatnich Jagiellonów, a następnie Rzeczpospolita Obojga Narodów, od większości państw europejskich XVI wieku pod względem stosunków religijnych?  
  2. Co wyróżniało Rzeczpospolita Obojga Narodów od wszystkich ówczesnych państw europejskich pod względem ustroju politycznego?
  3. Czym zaczęła się różnić gospodarka Polski od gospodarki Europy Zachodniej w XVI wieku?

Geografia –  zadanie dodatkowe dla odważnych

Wypisz po angielsku nazwy znanych Ci państw europejskich (jest ich sporo, bo 44!). Obok napisz ich polskie nazwy. Podkreśl nazwy (7) państw o większej liczbie ludności niż Polska (ok. 38 mln.). Czy wiesz, że w Europie jest też pięć miniaturowych państw z liczbą ludności poniżej 100 tys.? Jeśli znasz ich nazwy, zaznacz je gwiazdką.