Zadanie domowe na 23 października

Religia

1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
2.
Wykonaj ćw. 1 s. 8 w książce.

Język polski/historia

Przeczytaj informacje o renesansie i reformacji (“Humaniści i reformatorzy”) oraz o wielkich odkryciach geograficznych (“Europa odkrywa świat”) z atlasu historycznego do szkół podstawowych (uczniowie dostali wydruki w klasie). Napisz krótkie wypracowanie na jeden z poniższych tematów (minimum pięć zdań, w tym dwa złożone):

 1. Wynalazek druku przez Jana Gutenberga zrewolucjonizował dostęp do informacji w XV-wiecznej Europie – umożliwił szybszą i tańszą produkcję książek, ulotek i pamfletów. Doprowadził do rozpowszechnienie się idei renesansu, przyczynił się do sukcesu reformacji, wsparł rozwój nowożytnych języków europejskich (w tym polskiego) oraz postęp edukacji. Porównaj skutki upowszechnienia się druku na początku epoki nowożytnej do skutków wynalezienia nowych form komunikacji pod koniec XX i na początku XXI wieku: telefonii komórkowej, Internetu, albo mediów społecznościowych (Facebooka, Instagrama, Twittera itp.). Do jakich zmian doprowadziło rozpowszechnienie Internetu/ telefonii komórkowej/ mediów społecznościowych? W czym rewolucja internetowa/ komórkowa/ mediów społecznościowych podobna jest do wynalezienia druku? Czym się różni? 
 2. Odkrycia geograficzne XV i XVI wieku otwarły Europę na świat. Dzięki wynalezieniu i rozpowszechnieniu nowych typów okrętów (karaweli), narzędzi nawigacyjnych (kompasu i sekstansu) oraz postępowi kartografii, Europejczycy odkryli nowe lądy i opłynęli Ziemię dookoła; rozwinął się handel, zaczęła się epoka europejskich podbojów i kolonizacji. Co w naszych czasach jest odpowiednikiem XV-wiecznych wielkich odkryć geograficznych? Jakie są obecnie granice poznania? Jakie podobieństwa dostrzegasz między epoką wielkich odkryć geograficznych na początku ery nowożytnej a obecnym postępem wiedzy ludzkiej? Jakie różnice?

Uwaga: zdania złożone składają się z minimum dwóch zdań połączonych spójnikami:

 • Równorzędnie złożone: …i…/ … oraz…
 • Zależność w czasie: zanim…/ najpierw… a potem…/po tym gdy…
 • Zależność przyczynowo-skutkowa: ponieważ… / dlatego że…/ ze względu na…
 • Porównanie – kontrast: ale…/…a za to…/ w przeciwieństwie do…/  chociaż…, to…/ 
 • Porównanie – podobieństwo: tak jak…/ podobnie do…/ 

Historia

Przejrzyj tabelkę z informacjami na temat epoki Polski Piastów i Jagiellonów. Napisz 3-5 zdań na jeden z tematów w tabelce, porównując Polskę Piastów i Jagiellonów. Pamiętaj o tym, jakich wyrażeń możesz użyć do opisania podobieństw i kontrastów:
– opisując podobieństwa: zarówno… jak/ podobnie do/ i…i/ w obu epokach (“Zarówno Polska Piastów jak i Polska Jagiellonów były…”, “Podobnie do Polski Piastów…, w Polsce Jagiellonów…”, itp.)
– opisując kontrasty: podczas gdy/ natomiast/ chociaż/ w przeciwieństwie do/ a (“Podczas gdy Polska Piastów…, Polska Jagiellonów…”, “W Polsce Piastów…, natomiast w Polsce Jagiellonów…”, “W przeciwieństwie do Polski Piastów, w której…, w Polsce Jagiellonów…” itp.)

Tematy opracują (będziemy czytać wypracowania w klasie w ramach podsumowania tematyki Polski Piastów i Jagiellonów):

 • Terytorium: Szymon
 • Okres panowania: Alex
 • Ustrój polityczny: Piotr
 • Ludność: Nataniel
 • Sytuacja geopolityczna: (patrz przykład pod tabelką)
 • Gospodarka: Gabriel
 • Kultura i nauka: Amelia