PRACA DOMOWA NA 9 PAŹDZIERNIKA

Religia
1. Przeczytaj wybraną historię biblijną, narysuj ją i opisz w trzech zdaniach.
2. Wykonaj zadanie 1 w Katechezie o Różańcu. 

Język polski
1. Napisz w zeszycie przykłady wyrazów z (po jednym przykładzie każdego dźwięku):
– dźwiękami c-ć-cz
– dźwiękami s-ś-sz
– dźwiękami z-ź-ż/rz
– dźwiękami dz-dź-dż
– dźwiękami ą i ę
– dźwiękiem ł
– dźwiękiem j
– dźwiękami c i k
Nota do rodziców: uczniowie powinni sami spróbować znaleźć przykłady słów – ale warto je z nimi przejrzeć, bo te dźwięki i litery sprawiają trudności wielu polonijnym uczniom.   

2. Zastanów się, jaka jest różnica znaczeniowa między następującymi parami czasowników (verbs):
– robiłem/ zrobiłem
– robię/ zrobię
– będę robić (lub będę robił)/ zrobię

Wybierz inny czasownik i utwórz podobne trzy pary wyrazów, a następnie ułóż z nimi proste zdania.
(Przykład pierwszej pary: Robiłem śniadanie całe rano./ Zrobiłem śniadanie i je zjadłem.)

3. Przeczytaj wiersz Tadeusza Różewicza “Przepaść” w podręczniku na str.27.

4. Paru uczniów nie oddało jeszcze oryginalnej wersji wypracowania na temat wakacji; proszę o przesłanie jej emailem lub przyniesienie na kolejne zajęcia. Proszę o oddanie wersji “niepoprawionej”, pisanej przez ucznia bez pomocy rodziców lub Internetu (patrz załącznik – Moje wakacje).

Historia
1. W niedzielę odbyła się doroczna Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. Napisz w zeszycie trzy zdania na temat Pułaskiego: w pierwszym odpowiedz na pytanie kim był Kazimierz Pułaski; w kolejnych dwóch wymień minimum dwa fakty dotyczące Pułaskiego. Informacje o Kazimierzu Pułaskim znajdziesz m.in. w podręczniku historii na str. 86-88.

2. W klasie omawialiśmy najważniejsze wydarzenia z epoki Polski Piastów i Jagiellonów. Napisz w zeszycie 2-3 zdań porównując (i kontrastując) te dwie epoki historii Polski (minimum jedno podobieństwo i jeden kontrast). Użyj wyrażeń takich jak:
– opisując kontrasty: podczas gdy, natomiast, chociaż, w przeciwieństwie do, (“Podczas gdy Polska Piastów…, Polska Jagiellonów…”, “W Polsce Piastów…, natomiast w Polsce Jagiellonów…”, “W przeciwieństwie do Polski Piastów, w której…, w Polsce Jagiellonów…” itp.)
– opisując podobieństwa: zarówno… jak, podobnie do, i…i, w obu epokach (“Zarówno Polska Piastów jak i Polska Jagiellonów były…”, “Podobnie do Polski Piastów…, w Polsce Jagiellonów…”, itp.)
Możesz porównać aspekty takie jak: terytorium, położenie geograficzne, ustrój polityczny, władcy, religia(e), język(i), kultura, rozwój gospodarczy (niektóre z nich omawialiśmy na lekcji).