Zadanie domowe na 16 marca 2019 roku

Język polski
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Nasz mały generał”, str. 142 – 143.
Przygotuj się do dyktanda, str. 130.
Osoby, które nie wykonały projektu o Krakowie,
proszę wykonać go na następną lekcję.

Gramatyka
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 130.

Historia
Utrwalenie wiadomości z poprzednich lekcji
(osoby, które nie były obecne na sprawdzianie, zostaną odpytane).